کمال خجندی » مفردات » شمارهٔ ۳

عاقبت عصار مسکین مرد و رفت

خون دیوان‌ها به گردن برد و رفت