کمال خجندی » مفردات » شمارهٔ ۱

جهان خاتون غرست و شعر او غر

عزیزان بشنوید اشعار غرا