کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۱۰۰

عمارت چرا میکند چیم آقا

درین شهر ویران انده فزای

یکی خانه او را مگر بس نبود

که دو خانه میسازد اندر سرای