کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۵۹

بهر بریان امیر زاده ما

گوسفندی خرید و فربه و خوش

زود با ورجیان مطبخ وی

گو سپند افکنند در آتش