کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۴۱

آواز حزین سوزنی را

مشنو که کنند عیب بسیار

خشک است همین و نیز باریک

چون سوزن خار های دیوار