کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۴۰

وقت است که استان زمان زرگر منی

مانند زر از بوته بما صاف نماید

کان نیک نباشد که ز صندوق ضمیرم

زر دزدد و با من چو ترازو نگراید

شک نیست که اقبال درآید ز در من

گر رای مبارک بصفا روی نماید