کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۳۸

مرا هست اکثر غزل هفت بیت

چو گفتار سلمان نرفته زیاد

که حافظ همی خواندش در عراق

بلند و روان همچو سبع شداد

به بنیاد هر هفت چون آسمان

کزین جنس بیتی ندارد عماد