کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۳۶

درسخنم کزو زنم لاف

لاف از سخن چو در توان زد

بر فرق حسود قالبی گوی

آن خشت بود که پرتوان زد