کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۳۰

ترک دنیای دون بگیر کمال

تا جهانیت مرد دین خوانند

هر که در بند ریش و دستار است

خاص و عامش به هیچ نستانند

چون کلاه ار سریش هست به ترک

همه بر فرق‌هاش بنشانند