کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۳۰

ترک دنیای دون بگیر کمال

تا جهانیت مرد دین خوانند

هر که در بند ریش و دستارست

خاص و عامش بهیج نستانند

چون کلاه ار سریش هست بترک

همه بر فرقهاش بنشانند