کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۶

ترا به یک دو خط مصطلح فضولی چیست؟

اصول علم لدنی به بی اصولی چیست؟

کلام خواندی و منطق کز آن شوی مقبول

ازین دو حاصل تو غیر بی حصولی چیست؟

ز حرص قدر و محل مشخ گشته ای و هنوز

تناسخی چه بود گونی و حلولی چیست؟

دل از شنیدن قرآن بگیردت همه وقت

چو باطلان ز کلام حقت ملولی چیست؟

به راه خیر به یک فطره افتدت صد مکث

بشرت این همه بی صبری و عجولی چیست؟

مقربان خدایند وارثان رسول

تو از خدای چنین دوری و رسولی چیست؟

چو ناقصان همه شهرت طلب شدند کمال

بهین مقام ز گمنامی و خمولی چیست؟