خواجه عبدالله انصاری » مناجات نامه » مناجات شمارهٔ ۱۶۳

الهی تا آموختن را آموختم، آموخته را جمله بسوختم، اندوخته را بر انداختم و انداخته را بیندوختم نیست را بفروختم تا هست را بیفروختم.