خواجه عبدالله انصاری » مناجات نامه » مناجات شمارهٔ ۱۲۹

الهی مرکب وا ایستاد و قدرم بفرسود، همراهان برفتند و این بیچاره را جُز حیرت نیفزود.