خواجه عبدالله انصاری » مناجات نامه » مناجات شمارهٔ ۱۲۸

الهی پیوسته در گفت و گویم، تا وا ننمایی در جست و جویم از بیقراری در میدان بیطاقتی می پویم، در میان کارم اما نمی پویم.