خواجه عبدالله انصاری » مناجات نامه » مناجات شمارهٔ ۸۶

الهی اگر مستم و اگر دیوانه ام از مقیمان این آستانه ام، آشنایی با خود ده که از کاینات بیگانه ام