قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۵۵

آید دل صاف‌طینتان زود به چنگ

کی نرم شود به سعی اندک دل تنگ

آری آری، به آستین و دامن

گرد از رخ آیینه توان رُفت، نه زنگ