قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۵۱

خوش نیست حقیقت و مجاز از هم پاک

این هردو به هم خوشند تا وقت هلاک

معنی نکند نشو و نما بی صورت

هر دانه ز پوست می‌نهد ریشه به خاک