قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۴

دود دلم آسمان‌گدازست امشب

چون راه عدم، دور و درازست امشب

صد دور بگشت چرخ و بیدار نشد

خورشید مگر به خواب نازست امشب؟