قدسی مشهدی » مطالع و متفرقات » شمارهٔ ۴۷

آمدی و حسرت وصلم ز دل برداشتی

حسرتی بود از وصال آن هم به من نگذاشتی