قدسی مشهدی » مطالع و متفرقات » شمارهٔ ۲۱

بی جمالت چشمم از خون خجلت جیحون دهد

دور از آن لب، در مذاقم باده طعم خون دهد