قدسی مشهدی » مطالع و متفرقات » شمارهٔ ۹

تا اشک تو بر عارض پرنور فرو ریخت

از رشک گلت آب رخ حور فرو ریخت