ظهیر فاریابی » ترکیبات » شمارهٔ ۳

خیز ای نگار جشن خزان را بسازکار

ما را بس است صورت روی تو نو بهار

در پیش لاله و گل رخسار عارضت

منسوخ شد حدیث گلستان و لاله زار

داری بنفشه بر طرف چشمه حیات

سهل است اگر بنفشه بروید به جویبار

عهد شکوفه گرچه فراموش کم شود

ما را از او بود رخ زیبات یادگار

گر خواب نرگس از دم دی بسته شد رواست

بگشای آن دو نرگس پر خواب پرخمار

پر کن قدح ز باده رنگین که رنگ کرد

مشاطه وار دست طبیعت کف چنار

شد زرد روی سبزه ز رشک خطت ولیک

سرسبز گشت سرو به اقبال شهریار

شاه جهان اتابک اعظم که در نبرد

گرزش برآورد ز سر بدسگال گرد

ای عید نیکوان بده آن می به یاد عید

بنمای نیم شب رخ چون بامداد عید

دادیم داد می ز پی عید چندگاه

اکنون نمی دهیم یکی لحظه داد عید

از جان سرشته اند تو گویی سرشت می

بر می نهاده اند تو گویی نهاد عید

روی تو را به عید صفت کرد عقل و باز

چو نیمک بنگرید خجل شد ز یاد عید

از آتش هوای تو برخاست سنگ عقل

وز آب حسن روی تو بنشست باد عید

دانی که عید موسم عیش است از این قبل

آفاق شد مسخر حکم نفاذ عید

چشم بد زمانه به اقبال شه بدوخت

هر تیر خرمی بجست از گشاد عید

قطب ملوک نصرة دین شاه تاج بخش

کز لطف حق رسید به درگاه و تاج بخش

ای شمع به نشین که بپای ایستاده ای

باما نه در موافقت جام باده ای

تا تو نشسته بودی مجلس نداشت نور

ما چشم روشنیم که تو ایستاده ای

رازی که بر صحیفه دل می نگاشتی

امشب ز راه دیده به صحرا نهاده ای

هر دم ز شعله بر دل شب نیش می زنی

عیبت نمی کنم که ز زنبور زاده ای

بر سر نهاده افسر و در قیر مانده پای

دیدم که سخت نرم دل و صعب ساده ای

نه نه ملامتت نکنم جای آنت هست

کز روی وصل در شب هجر اوفتاده ای

ای بوسه ها که بر لب مقراض می زنی

دی برنگین خسرو آفاق داده ای

بوبکربن محمدبن الدگز که هست

در زیر پای همت او فرق سدره پست

ای در بقای ذات تو بسته بقای ملک

بر قامت تو دوخته دولت قبای ملک

از کام اژدها بدر آورده ملک را

هرگز که کرد اینچ تو کردی بجای ملک

ملک از سیاست تو چنان شد که هیچ مرغ

گستاخ پر نمی زند اندر هوای ملک

ملک جهان تو را به دعا خواست از خدا

وین یافت نصرت از برکات دعای ملک

تیغ تو خاک ملک همه زر پخته کرد

جز تیغ در جهان چه بود کیمیای ملک؟

پختند همگنان هوس ملک و عاقبت

روزی نبودشان که تو بودی سزای ملک

آیند خسروان همه در سایه همای

اینک به سایه تو در آمد همای ملک

ای همچ جان خلاصه ارکان روزگار

سر دفتر و سر آمد دوران روزگار

شاها چو عکس تیغ تو بر دشمن اوفتاد

مه را ز بیم صاعقه در خرمن اوفتاد

خصم تو ناگهان نفس سرد بر کشید

زان لرزه بر عظام دی و بهمن اوفتاد

چاکی که کرد صبح گریبان چرخ را

در کسوت جلال تو بر دامن اوفتاد

ای خسروی که از صفت خلق و خلق تو

اندیشه در میان گل و گلشن اوفتاد

من شکر نعمتت به کدامین زبان کنم؟

کز شرح آن زبان خرد الکن اوفتاد

خورشید و مه ز سایه من نور می برند

تا سایه مبارک تو بر من اوفتاد

بفراز سر به افسر شاهی که دشمنت

در زیر پای حادثه بر گردن اوفتاد