کمال‌الدین اسماعیل » ملحقات » شمارهٔ ۱۹ - و قال ایضاً

آیا ستوده خصالی که بر سپاه نیاز

همیشه خیل عطای تو هست مستولی

از آن سؤال که در خدمتت اشارت رفت

جواب باز ده ارفملیت ورقولی