کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۹ - وله ایضا

خطی بنوشته بودی بهر من پار

کزان شد کار عیش من مهنّا

کرم فرمای و دیگر بار بنویس

که نیکوتر بود خط مثنّا