کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۶۵

ماییم بدست دل گرفتار همه

تسبیه گسسته بسته زنّار همه

پوشیده خشتها و شکم پر باده

مانند قرابه پنبه دستار همه