کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۱۳

از خار چو آمد گل رنگین بیرون

اندوه کنیم از دل غمگین بیرون

کردند نظاره را عروسان چمن

سرها ز دریچه های چو بین بیرون