کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۳۱

خصمت که ره قضای بد می جوید

پیکارة تو نه از خرد می جوید

بر تیغ تو کرد خویشتن را عرضه

بیچاره در اب مرگ خود می جوید