کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۰۹

می خوارگی اندر مه دی می باید

همدم همه ساله نای و نی می باید

روی زمی از برف سپیداب گرفت

گلگونه اش از جرعۀ می می باید