عنصری » اشعار منسوب » شمارهٔ ۱۳

آنچه با رنج یافتیش و به دل

تو بآسانی از گزافه مدیش