عنصری » اشعار منسوب » شمارهٔ ۷

شدم به دریا غوطه زدم ندیدم در

گناه بخت منست این گناه دریا نیست