عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر خفیف » شمارهٔ ۴۷

از گهر گرد کردن بفخم

نه گهر چید هیچکس نه درم