عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر خفیف » شمارهٔ ۱۱

گرد پرگار چرخ مرکز بست

شبه مرجان شد و بلور جمست