عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۸۵

بفرمود تا آسنستان پگاه

بیامد بنزدیک رخشنده ماه

بدو داد فرخنده دخترش را

بگوهر بیاراست اخترش را