عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۱۹

اگر بر سر مرد زد در نبرد

سرو قامتش بر زمین پخچ کرد