عنصری » قطعات و ابیات پراکندهٔ قصاید » شمارهٔ ۷۸

خود فزاید همیشه مهر فروغ

خود نماید همیشه گوهر اخش