عنصری » قطعات و ابیات پراکندهٔ قصاید » شمارهٔ ۴۷

همی گرفت به ببر و همی گرفت به یوز

چو گرد باد همی گشت از یمین و یسار