فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۷

مگر یار آمده بر پشت بامم

که بوی جنت آید بر مشامم؟

فرود آ گرچه فایز نیست قابل

بیا بنشین نگه دار احترامم