وطواط » رباعیات » شمارهٔ ۲۲ - در مدح رکن الدین

ایام بکام رکن دین خواهد بود

اقبال غلام رکن دین خواهد

آرایش روزگار و آسایش خلق

از نامه و نام رکن دین خواهد بود