مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۷

نالنده تر از نایم در قلعه نای

همسایه ماه گشتم از تندی جای

نه طبع مرا به جای و نه دست و نه پای

ای شاه جهان رحم کن از بهر خدای