مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۷۳

عشق آتشی افروخت که از بسیاری

در دوزخم افکند همی پنداری

دل سوخته بودی به هزاران زاری

گر آب دو چشم من نکردی یاری