مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۷۰

ای دولت هند را جمالی دادی

ای شادی زین قبل به غایت شادی

ای چرخ تو در دهان عالم دادی

کای دولت شیرزاد باقی بادی