مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۱۷

زنده به تو مانده ام من ای جان جهان

زیرا که بدیده ام به تیمار تو جان

هر جا که موافقت درآید به میان

صد سال توان زیست به یک جا آسان