مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۰۹

از کفر کشد زریر شیبانی کین

آباد کند زریر شیبانی دین

بر چرخ نهد زریر شیبانی زین

این مرتبت زریر شیبانی بین