مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۰۶

این دیبه دو روی به کلک دو زبان

پرداخته شد به قوت خاطر و جان

بستانش به نام ایزد ای باد وزان

لوهور به نزد خواجه بونصر رسان