مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۶۴

هرگه که به پیراهن تو درنگرم

از رشک و حسد پیرهن خود بدرم

از جامه بهرمان تو رشک برم

کو بربر تست و بر برت نیست برم