مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۵

گر تیز به روی خوب تو درنگرم

ترسم که ز دست خصم تو جان نبرم

در عشق دم شیر عرین می سپرم

در جمله نگه کن که چه دیوانه سرم