مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸۹

ای شاه علاء دولت ملک افروز

امروز نه پیداست خزان از نوروز

باز آمد تاریک شب از روشن روز

بر دشمن ملک باد بختت فیروز