مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸۹

ای فقر بخاست روز بازار تو خیز

در کوکبه سپاه سالار آویز

ای نصرت دین بخیر بگشای نخیز

ای کفر زریر بوحلیم است گریز