مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۶

در محنت شو خوش و مکن نعمت یاد

شوتن در ده که داد کس چرخ نداد

بر بار بلایی که قضا بر تو نهاد

تن دار چو کوه باش و بی باک چو باد