مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۲

در محنت شو خوش و مکن نعمت یاد

شو در ده تن که داد کس چرخ نداد

چون بار بلایی که قضا بر تو نهاد

تن دار چو کوه باش و بی باک چو باد