مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۳

در شعر مرا نیک و بد چرخ یکی است

گو خواه بگرد بر من و خواه بایست

هر شاعر نیک را قوی طایفه ایست

والله که مرا به طایفه حاجت نیست