مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۲

هر جای که عشوه ایست پرورده توست

هر جای که رنگی است برآورده توست

عشوه گری و سیه گری پرده توست

اینک کف دست تو سیه کرده توست